Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden van Verlichting en Lampen Online gelden voor bestellingen, leveringen, garantie en betalingsvoorwaarden. Door bestelling verklaart koper zich akkoord met deze voorwaarden.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en afhankelijk van de beschikbaarheid van het desbetreffende artikel.

3. Een door Verlichting en Lampen Online geaccepteerde bestelling betekent dat voor deze artikelen de prijs geldt welke op de site vermeld staat. Voor de gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door een internet server dan wel door hackers, computervirussen etc kan door Verlichting en Lampen Online geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

4. Leveringen van de bestellingen worden in Nederland in principe binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling door Verlichting en Lampen Online uitgevoerd. Deze leveringen worden door een erkend pakket bezorging bedrijf uitgevoerd.

5. Indien een betaling niet binnen 10 werkdagen door Verlichting en Lampen Online is ontvangen, wordt de bestelling eenzijdig door Verlichting en Lampen Online geannuleerd.

6. Indien levering onder rembours wordt gewenst, vinden de leveringen in Nederland in principe binnen 7 dagen na bestelling plaats.

7. Leveringen in Nederland zijn voor bestellingen met een factuurwaarde groter dan € 75,-, gratis. Voor bestellingen kleiner dan dit bedrag wordt €7,50 in rekening gebracht.

8. Bestellingen en leveringen ten behoeve van een levering in het buitenland uitsluitend in overleg, hetzij per mail, hetzij per telefoon.

9. Het risico voor het transport naar de koper is voor rekening van Verlichting en Lampen Online en gaat over op koper op het moment van leveren. Indien er problemen zijn geweest bij een verzending, verplicht de koper zich om zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek naar de oorzaak van deze problemen. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Verlichting en Lampen Online gerechtigd de prijs van de artikelen te verhalen op de koper.

10. Koper kan de geleverde aankoop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aankoop annuleren. Koper dient in dit geval de producten onmiddellijk, in goede conditie en in oorspronkelijke verpakking te retourneren en Verlichting en Lampen Online voor verzending per mail op de hoogte te stellen. Onder oorspronkelijke verpakking wordt verstaan: de binnen- en buitenverpakking zoals door Verlichting en Lampen Online geleverd is. De kosten voor en het risico van deze retourzending zijn voor de rekening van koper. Verlichting en Lampen Online houdt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren en een terugbetaling te weigeren of om slechts een gedeelte van een reeds verrichte betaling te crediteren, indien de geretourneerde producten een waardevermindering hebben als gevolg van schade in welke vorm dan ook, dan wel niet in de juiste verpakking, zoals hiervoor gemeld, geretourneerd zijn.

12. Voor alle artikelen geldt dat eventueel bijgeleverd glaswerk, eventueel gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en of lichtbronnen, zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen, niet onder enige garantie vallen. Voorts worden bij wandlampen en spots, snoeren niet bijgeleverd.

13. Indien de door Verlichting en Lampen Online geleverde producten gebreken vertonen, dient dit binnen 5 werkdagen na levering middels een e-mail aan Verlichting en Lampen Online  gemeld te worden. Koper en Verlichting en Lampen Online moeten daarna in goed overleg vaststellen hoe de defecten opgelost worden.

14. Verlichting en Lampen Online garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Een garantie termijn van 12 maanden na levering is van toepassing.
De garantie is uitgesloten als defecten zijn veroorzaakt door:

  • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud
  • veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden
  • gebreken die zijn ontstaan door niet met bestelling corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen
  • beschadiging door opzet of grove nalatigheid
  • van buitenkomend onheil, zoals blikseminslag etc
  • oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een te hoog wattage van gloei- of halogeenlamp
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude

Voorts is de garantie uitgesloten indien de datum op de factuur is gewijzigd dan wel onleesbaar is gemaakt en worden de kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel niet vergoed. Te allen tijde is de kopie factuur in handen van Verlichting en Lampen Online maatgevend.

15. Betaling van een bestelling kan door koper verricht worden middels een bank- of giro overboeking, via een iDEAL betaling of onder rembours. Voor betaling onder rembours wordt € 15,- extra per levering in rekening gebracht.

16. De site van Verlichting en Lampen Online is zorgvuldig samengesteld, doch Verlichting en Lampen Online kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onzorgvuldigheden in teksten. Voorts kunnen producten enigszins afwijken van de omschrijving op de site.

17. Verlichting en Lampen Online behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande aankondigingen, haar site aan te passen en prijswijzigingen aan te brengen.